Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Stary Zamość
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Stary Zamość

1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent do spraw podatków i opłat  lokalnych i rozliczeń finansowo- księgowych,

                                     
2. Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba, która posiada (wymagania niezbędne):
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wiek co najmniej 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
d)    co najmniej wykształcenie średnie,
e)    nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    nieposzlakowaną opinię,

3. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność korzystania z przepisów prawnych,
b)    komunikatywność, otwartość,
c)    predyspozycje do pracy w administracji,
d)    umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
e)    dyspozycyjność,
f)    umiejętność korzystania z komputera (edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny),
g)    znajomość zagadnień ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, statutu gminy, kpa,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    wymiar i pobór podatku od nieruchomości, od środków transportu, opłaty targowej,
b)    rachunkowość budżetowa podatków,
c)    zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy,

5. Warunki pracy:
a)    praca biurowa w pokoju wieloosobowym położonym na I kondygnacji, -wejście po schodach,
b)    budynek bez windy, bez podjazdu dla niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
c)    realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami/klientami urzędu,
d)    narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner),
e)    wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo,
f)    umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.
6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys,
b)    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
d)    kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)    oświadczenia kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
      - że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
      Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
      
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Urząd Gminy Stary Zamość, sekretariat, do dnia  12.06. 2012 roku.
    Dokumenty składać w zamkniętych kopertach opisanych: oferta na stanowisko młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych.  
    Podać adres zwrotny, telefon kontaktowy.


Stary Zamość 2012.06.01    

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Rafał Michalak
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-01 10:49:17
Opublikował: Rafał Michalak
Data publikacji: 2012-06-01 10:49:17
Odsłon: 445
Dziennik zmian

Wójt Gminy Stary Zamość
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Stary Zamość

1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent do spraw obsługi organów rady gminy
                                     
2. Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba, która posiada (wymagania niezbędne):
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wiek co najmniej 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
d)    co najmniej wykształcenie średnie,
e)    nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    nieposzlakowaną opinię,

3. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność korzystania z przepisów prawnych,
b)    komunikatywność, otwartość,
c)    predyspozycje do pracy w administracji,
d)    umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
e)    dyspozycyjność,
f)    umiejętność korzystania z komputera (edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet),
g)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy, kpa,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    zapewnienie obsługi sesji, organizacja funkcjonowania rady gminy,
b)    zapewnienie obsługi komisji rady gminy,
c)    zadania wynikające z funkcjonowania samorządów wsi

5. Warunki pracy:
a)    praca biurowa w pokoju wieloosobowym położonym na II kondygnacji, uczestnictwo w sesjach rady gminy w podpiwniczeniu budynku-wejście po schodach,
b)    budynek bez windy, bez podjazdu dla niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
c)    realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z radnymi oraz z obywatelami/klientami Urzędu,
d)    narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner),
e)    wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo,
f)    umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.
6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys,
b)    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
d)    kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)    oświadczenia kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
      - że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
      Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
      
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Urząd Gminy Stary Zamość, sekretariat, do dnia 6 czerwca 2012 roku.
    Dokumenty składać w zamkniętych kopertach opisanych: oferta na stanowisko młodszego referenta do spraw obsługi rady gminy. Podać adres   
    zwrotny, telefon kontaktowy.


Stary Zamość 2012.05.25   

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Janusz Czarny
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-25 14:00:13
Opublikował: Janusz Czarny
Data publikacji: 2012-05-25 14:00:13
Odsłon: 630
Dziennik zmian

Wójt Gminy Stary Zamość
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Stary Zamość

1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska

2. Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba, która posiada (wymagania niezbędne):
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wiek co najmniej 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
d)    co najmniej wykształcenie średnie,
e)    nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    nieposzlakowaną opinię,

3. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność korzystania z przepisów prawnych,
b)    komunikatywność, otwartość,
c)    predyspozycje do pracy w administracji,
d)    umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
e)    dyspozycyjność,
f)    umiejętność korzystania z komputera (edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny),
g)    znajomość zagadnień prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane
b)    zadania wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
c)    zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska,
d)    ochrona zabytków,

5. Warunki pracy:
a)    praca biurowa w pokoju wieloosobowym
b)    praca w terenie wynikająca z realizacji zadań określonych w pkt. 4
c)    budynek bez windy, bez podjazdu dla niepełnosprawnych, pomieszczenie pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
d)    realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
e)    narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner),
f)    wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo,
g)    umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.
6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys,
b)    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
d)    kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)    oświadczenia kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
      - że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
      Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
      
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Urząd Gminy Stary Zamość, sekretariat, do dnia  30 maja 2012 roku.
    Dokumenty składać w zamkniętych kopertach opisanych: oferta na stanowisko młodszego referenta do spraw budownictwa,  
    zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska. Podać adres zwrotny, telefon kontaktowy.


Stary Zamość 2012.05.16

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Janusz Czarny
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-16 11:33:02
Opublikował: Janusz Czarny
Data publikacji: 2012-05-16 11:33:02
Odsłon: 260
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję